Kontakt
Redakcja:
Cyprian Sajna
Email: cypriansajna@gmail.com

Artur Olczykowski
Email: artur@jeszua.pl
Projekt graficzny i wykonanie: C-designer.

Wsparcie/Darowizna

Jeżeli chcesz wesprzeć inicjatywę przepisywania pism Braci Polskich przekaż darowiznę na nr konta:

50 1020 5558 1111
1678 1600 0092

Tytułem:
Darowizna Bracia Polscy

lub za pomocą konta PayPal:


Witamy na stronie poświęconej Braciom Polskim, religijnemu ruchowi antytrynitarzy. Strona ta ma na celu przybliżyć ten doniosły, chrystiański, prześladowany ruch radykalnej Reformacji, który w dzisiejszej Polsce jest często zapominany i marginalizowany. Tymczasem to właśnie w naszym kraju w XVI i XVII wieku działała ta "sekta filozofów", jak o niej pisali francuscy encyklopedyści, która odegrała olbrzymi wpływ na kształtowanie się Europy i kultury Zachodu, przyczyniając się do demokracji, wolności sumienia i wyznania, kładąc podwaliny pod epokę Oświecenia. To traktaty Braci Polskich inspirowały Izaaka Newtona, Johna Locke'a, były poczytne w Anglii, Niemczech, Holandii, a twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych cytowali Katechizm Rakowski. To za czasów Braci Polskich Polska przeżywała swój złoty wiek, a do miasta Rakowa zjeżdzały największe umysły z całej Europy.

Interesował się nimi [braćmi polskimi, przyp.] cały ówczesny świat.(...) Jest to wielkim zaniedbaniem nauki polskiej, że nie wyzyskano dotąd tak ponętnego tematu i nie rewindykowano wkładu polskiego w doniosłą pracę myślową, z której wyrosło europejskie Oświecenie.

-Stanisław Kot

Bracia Polscy, zwani również przez wrogów arianami (od herezjarchy z IV w. Ariusza) lub socynianami (od nazwiska Fausta Socyna) interesowali się nie tylko sprawami społecznymi, lecz przede wszystkim ich głównymi zainteresowaniami były sprawy teologiczne i religijne. Ich racjonalne podejście do wiary i bezkompromisowa walka (wyłącznie na słowa) z dogmatyzmem i fałszem religijnym zasługuje na szczególną uwagę. Z wielką determinacją oczyszczali wiarę z zabobonu, pogaństwa, bezrozumnej pobożności, wszystko ze względu na umiłowanie Boga. To oni przywracali imię Boże do Biblii, zwracali uwagę przede wszystkim na etykę życia chrześcijańskiego, walcząc z pustym rytualizmem. A wszystko to czynili z wielką odwagą, często płacąc za to wygnaniem, poniżeniem, prześladowaniem, a nawet śmiercią.

Z tych właśnie względów polscy arianie są ruchem wartym poznania. Niniejsze opracowanie ma przybliżyć ich sylwetkę. Zamieszczone tutaj liczne materiały to naukowe lub popularno-naukowe opracowania, a także oryginalne teksty Braci Polskich i ich tłumaczenia. Strona ta ma być zatem swoistą biblioteką, źródłem wiedzy o arianach, nie zaś stroną polemiczną, bądź komentatorską. Niech każdy człowiek dobrej woli wyciąga z tych informacji to co dla niego najcenniejsze i inspiruje się Braćmi na swój prywatny sposób.

Powstanie Zboru ariańskiego. Arianizm polski przed Socynem. - Fragment książki Zbigniewa Ogonowskiego "Socynianizm polski".


stat4u